هیتر کمربندی کمپرسورهای اسکرال

 

از هیتر کمربندی کمپرسورهای تبرید به عنوان مهمترین جزء کمپرسور و سیکل تبرید توسط بسیاری از سازندگان کمپرسور نام برده می شود. تفکر عمومی قالب در مورد هیتر، گرم کردن روغن و افزایش سیالیت روغن به خصوص در هوای سرد است اما این وظیفه را نمی توان وظیفه اصلی هیتر کمپرسور نامید.