گاز دی وای

 

 

گاز فریون یک نام تجاری برای طبقه ای از مواد شیمیایی که به عنوان یک سرد کننده در سیستم های مطبوع استفاده می شود فریون در حقیقت یک نام تجاری برای گروهی از مواد شیمیایی است.

شرکت دی وای یکی از بزرگترین و بنام ترین تولید کنندگان انواع گازهای فریونی می باشد که همواره کیفیت و درجه خلوص آن در آزمایشگاههای معتبر دنیا ثبت و تایید شده است فریون گازی است که در دمای اتاق به صورت گاز ولی وقتی خنک یا فشرده می شود به حالت مایع در می آید بعضی از گازهای فریون یک عطر اتر مانند دارند .

 

 

سردخانه